Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Тим за стручно усавршавање ОШ „Вук Караџић“, Житковац

 

Професионални развој наставника је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја начина образовања и васпитања деце и ученика, као и нивоа постигнућа ученика.

 

Стручно усавршавање представља стални, плански, систематизовани и програмирани процес којим се обезбеђује:

 • стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика,
 • стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба,
 • увођење нових знања у начин спровођења образовног и васпитног рада са ученицима.

 

Задаци Тима за стручно усавршавање:

- константни рад на јачању наставних и међупредметних компетенција наставника

- унапређивање образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника школе

- остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика

               Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу припремљених личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.

            Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (компетенције).

 Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:

Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: .

 • извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;
 • излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања,
 • студијско путовање и стручну посету и друго, са обавезном дискусијом и анализом;

Спровођењем:

 

 • истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;
 • програма од националног значаја у установи;
 • програма огледа, модел центар;
 • облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених;
 1. 2. Спроводе се по одобреним програмима обука и стручних скупова.

У току школске године у оквиру стручног усавршавања ван установе потребно је да наставници и стручни сарадници имају завршен један акредитован семинар (обуку) и један акредитован стручни скуп (конференција, трибина...).

У току школске године у оквиру стручног усавршавања у установи, наставници и стручни сарадници треба да имају активности које су спроведене кроз најмање 44 сата рада.

Тим за стручно усавршавање за школску 2022/23. годину чине:

 1. Координатор- наставница географије - Јелена Џонић 
 2. Записничар- наставник разредне наставе – Оливера Павловић
 3. Наставница разредне наставе - Данијела Стефановић
 4. Наставник разредне наставе - Оливера Митић
 5. Наставник разредне наставе - Мирјана Станојевић
 6. Наставник разредне наставе – Весна Станисављевић
 7. Наставник физичког васпитања - Марко Милошевић
 8. Наставник хемије – Радица Ињац
 9. Наставник музичке културе – Милан Петковић
 10. Наставник разредне наставе – Миле Милијевић

Табела за бодовање

Активности СУ у току школске године у установи

АНЕКС ПРАВИЛНИКА БОДОВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ - важи од 1.9.2022. године

Правилник стручног усавршавања у оквиру установе 18.11.2019.

Лични план стручног усавршавања 12.09.2020.

Потврда о стручном усавршавању у оквиру установе

ОБРАЗАЦ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОБРАЗАЦ 1. - Припрема за угледни час и евиденција присутних наставника - .DOCX  или .PDF

ОБРАЗАЦ 2. - Потврда за присуство угледном часу - .DOCX  или .PDF