Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
oszitkovac@mts.rs

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о донацији родитеља - ђачки динар 5.5.2020.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика 4.2.2020.

Правилник о условима и начину накнаде трошкова за одлазак и долазак са рада 24.01.2020.

Правилник стручног усавршавања у оквиру установе 18.11.2019.

Правилник о заштити података личности 18.11.2019.

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 15.11.2019.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Вук Караџић" Житковац 19.01.2018. са Изменом и допуном 29.10.2018.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 22.02.2019.

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима 07.12.2018. са Допунама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2019/2020

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ "Вук Караџић" Житковац 23.08.2019.

Правила понашања у ОШ "Вук Караџић" Житковац 19.01.2018.