Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим помаже у успостављању и функционисању интерног система квалитета у установи. Интерним системом квалитета установе су обухваћене све активности и мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум ради обезбеђивања бољег квалитета рада установе. У складу са наведеним Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника, стручних сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. Тим кроз своје предлоге и мере доприноси унапређивању  квалитета и развоја установе, а све у циљу унапређивање образовно-васпитног рада и подизање угледа установе.

 

ИЗВЕШТАЈ

АКЦИОНИ ПЛАН