Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

ПРАВИЛНИЦИ

Правила понашања у школи 10.04.2024.

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства 10.04.2024.

Правилник о награђивању и похваљивању ученика - 31.01.2023. Допуна Правилника 20.06.2023.

Правила понашања у ОШ "Вук Караџић" Житковац 05.01.2023. Допуна Правилника 20.06.2023.

Правилник о набавци добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама 28.10.2022. 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 28.10.2022.

Правилник о бодовању стручног усавршавања у оквиру установе 1.9.2022.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ "Вук Караџић" Житковац 04.07.2022. ИЗМЕНА И ДОПУНА 1.6.2023.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Вук Караџић" Житковац 04.07.2022. ИЗМЕНА И ДОПУНА

Правилник о организацији и систематизацији послова 06.10.2020., Измена Правилника10,12,2020, Измена Правилника 21.2.2023.

Правилник о јавним набавкама на које се не примењује Закон 06.10.2020.

Правилник о раду школске библиотеке 30.12.2017.

Правилник о донацији родитеља - ђачки динар 5.5.2020.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика 4.2.2020.

Правилник о условима и начину накнаде трошкова за одлазак и долазак са рада 24.01.2020.

Правилник стручног усавршавања у оквиру установе 18.11.2019.

Правилник о заштити података личности 18.11.2019.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 22.02.2019.

Правилник о безбедности и здрављу на раду 17.01.2019.

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима 07.12.2018. са Допунама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2019/2020

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 22.12.2016.

Правилник о накнади трошкова за службено путовање у земљи 22.12.2016.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 21.11.2016.

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине 21.11.2016.

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара 14.01.2016.